Capacitats

Obtenció i producció

Electròlisi i termòlisi

Electròlisi de l'aigua 

Termòlisi de l'aigua 

Reformació de bioetanol, biometà, residus agrícoles i industrials i altres substrats

Fotocatàlisi i fotoelectrocatàlisi

Descomposició d'amoníac

Infraestructures