Capacitats

Obtenció i producció

Electròlisi i termòlisi

Electròlisi de l'aigua

 • Optimització del disseny de cel·la en base a estudis de conducció, fluxos en medis porosos i difusió d'espècies.

 • Avaluació de la transferència de calor i pèrdua de càrrega en els fenòmens de canvi de fase.

 • Operació i control de l'electrolitzador.

 • Modelització dinàmica d'electrolitzadors

Termòlisi de l'aigua

 • Optimització del disseny del dispositiu en base a l'estudi de conducció, convecció i radiació en els receptors.

 • Estudi dels fenòmens de transferència de calor i de massa en els sòlids, en els medis porosos i en les reaccions cinètiques.

 • Anàlisis termodinàmiques de diferents processos amb diverses configuracions de reactors químics mitjançant catalitzadors no estructurats i estructurats.

 • Desenvolupament de catalitzadors.

Reformació de bioetanol, biometà, residus agrícoles i industrials i altres substrats

 • Disseny, proves experimentals i caracterització de nous catalitzadors i reactors catalítics per aplicacions industrials.

 • Producció i separació simultània d'hidrogen amb reactors catalítics de membrana.

 • Modelització, anàlisi i optimització CFD (DNS, LES, RANS), desenvolupament d'eines computacionals high fidelity, tècniques de modelatge d'ordre reduït (reduced-order modelling) i estratègies de Data Science.

 • Operació i control del reformador.

Fotocatàlisi i fotoelectrocatàlisi

 • Disseny, proves experimentals, desenvolupament i caracterització de nous fotocatalitzadors per aplicacions industrials en continu utilitzant fotoreactors per a reaccions fotocatalítiques sòlid-gas.

 • Síntesi de nous materials semiconductors que poden ser emprats com a fotoelèctrodes.

Descomposició d'amoníac

 • Disseny, proves experimentals, desenvolupament i caracterització de nous catalitzadors per aplicacions industrials i reactors estructurats.

Infraestructures

 • Disseny i dimensionament d'infraestructures per a la producció d'hidrogen.

 • Infraestructures per a la producció d'hidrogen.