Capacitats

Usos i aplicacions

Piles de combustible

 • Optimització de la pila en base a estudis de transferència de calor per conducció, fluxos en medis porosos i difusió de les espècies. Estudi de conducció, convecció, reacció dels gasos i fenòmens de canvi de fase de l'aigua.

 • Operació i control.

 • Disseny de controladors per a trens de potència híbrids basats en piles de combustible.

 • Caracterització experimental de piles de combustible (fins a 1 kW) amb tècniques estacionàries, temporals i freqüencials.

 • Disseny de controladors per a trens de potència híbrids basats en piles de combustible.

 • Disseny i desenvolupament de prototips i demostradors per a aplicacions de mobilitat emprant piles de combustible.

Font de calor

 • Ús de combustibles sintètics per a producció de calor industrial a alta temperatura.

 • Desenvolupament de projectes demostratius en la indústria siderúrgica, cimentera, alimentació, etc.

 • Optimització i disseny de la cambra de combustió d'H2 a través dels fenòmens de transferència de calor i de massa en els processos de la combustió.

 • Models de simulació de la reacció de les espècies (front de flama, turbulència, flames mesclades i pre-mesclades, etc.), en aplicacions domèstiques, industrial i transport.

Motors de combustió

 • Estudi de rendiments i emissions en la substitució de combustibles ordinaris per hidrogen.

 • Control de la presència de NOX i la formació d'àcid nítric en els escapaments.

 • Ús de combustibles sintètics com a carburant en motors tèrmics.

 • Ús d’hidrogen per a maquinària pesant i activitats logístiques.

 • Ús d'hidrogen en transport pesat i portuari.

Producció de productes i combustibles sintètics

 • Disseny de processos per a la generació de gas de síntesi.

 • Desenvolupament i caracterització de catalitzadors.

 • Formulació o preparació a mida de catalitzadors i dispositius catalitzadors

 • Estudi de la metanació de CO2 i metanació a partir de syngas.

 • Estudi de la generació de combustibles líquids com l'amoníac.

 • Estudi de la generació de metanol.

Injecció a la xarxa

 • Ús d'hidrogen per a injecció a xarxa de distribució de gas natural.

Robòtica Mòbil

 • Utilització de piles de combustible en aplicacions de robòtica mòbil.