Grups

CDEI-DM - Centre de Disseny d'Equips Industrials-Dinàmica de Màquines

El grup de recerca CDEI-DM (Centre de Disseny d'Equips Industrials-Dinàmica de Màquines) aglutina el personal tècnic i els investigadors de CDEI, centre tecnològic de la UPC que dóna resposta a les demandes de disseny i desenvolupament de productes i equips industrials, i professorat del DEM a l’ETSEIB de les àrees del Disseny de Màquines i de la Teoria de Màquines. El seu camp d'actuació abasta des de la concepció, el disseny, la simulació i el càlcul de productes i equips industrials, fins al seu prototipatge i assaig. Així mateix el grup té línies actives de recerca dedicades a l’anàlisi i control de vibracions en màquines i a la simulació cinemàtica i dinàmica de sistemes mecànics complexos com ara plataformes mòbils autònomes i robòtica mòbil.

CITCEA - Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments

Des de l'any 2001, CITCEA-UPC forma part de la xarxa TECNIO, per identificar els centres de recerca i tecnologia més innovadors. L'any 2009 el CITCEA-UPC va ser reconegut oficialment per l'AGAUR (Agència de Gestió de la Universitat i de la Recerca de Catalunya) com a grup de recerca consolidat.

CITCEA desenvolupa recerca i transferència de tecnologia en enginyeria elèctrica, electrònica de potencia, mecatrònica, generació renovable i sistemes elèctrics moderns.

Actualment, el CITCEA-UPC està desenvolupant projectes en els àmbits següents:

 • Electrònica de potència - Disseny d'electrònica de potència, convertidors personalitzats, convertidors de potència basats en Si, SiC i GaN, convertidors multinivell i ressonants.

 • Automatització i comunicacions industrials - Comunicacions, gestió i control basats en bus de camp, CANopen, PLC, Ethercat, IEC 61850, etc. Disseny de maquinari i programari per a la gestió de dades d'alta velocitat.

 • Control digital: control de convertidor basat en DSP, processament de senyal digital i filtratge adaptatiu, conversió d'analògic a digital d'alta resolució, controladors avançats i estimadors d'estat.

 • Màquines elèctriques: disseny de motors i generadors, disseny d'inductors, simulació i anàlisi d'elements finits, control vectorial, control directe de parell (DTC), aplicacions sense sensor.

CREMIT - Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques

El CREMIT és un grup de recerca vinculat al Laboratori de Motors Tèrmics, a la ETSEIB. Es tracta d'un laboratori fortament lligat al mon dels motors de combustió interna. Des de 2018 que es venen duent a terme activitats experimentals d'ús de hidrogen en motors convencionals, com a complement o substitutiu dels combustibles ordinaris, fonamentalment orientat a la reducció d'emissions i de CO2.

CTTC - Centre Tecnològic de la Transferència de Calor

El CENTRE TECNOLÒGIC DE TRANSFERÈNCIA DE CALOR (CTTC UPC) és un grup de recerca i centre TECNIO reconegut internacionalment en l'àmbit de les energies renovables (CSP i CPVT), els sistemes i equips tèrmics (refrigeració, absorció i adsorció) i la Dinàmica de Fluids Computacional i la Transferència de Calor i Massa (CFD&HT).

 • Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer (CFD&HT): Turbulència, canvi de fase sòlid-liquid i liquid-vapor, combustió, radiació, etc.

 • Modelització de sistemes i equips tèrmics: Energia solar d'alta i mitja temperatura; acumulació d'energia, cicles de refrigeració per compressió de vapor; cicles d'absorció i adsorció; etc.

 • Validació experimental de fenòmens de transferència de calor i de massa.

 • Infraestructura de càlcul de supercomputació High Performance Computing Cluster

GReCEF - Grup de Recerca en Ciència i Enginyeria de Fluids

Grup de recent creació dedicat a la recerca bàsica en l'àmbit de la mecànica de fluids en general, a les aplicacions pràctiques derivades en enginyeria en particular, així com, en el desenvolupament i disseny d'equipaments, sistemes i màquines d'interès industrial.

NEMEN - Nanoenginyeria de materials aplicats a l'energia

El grup NEMEN centra la seva activitat en la preparació, caracterització i avaluació de catalitzadors per operar en fase heterogènia en reaccions d’interès fonamental i industrial en el camp de l'energia. Es dissenyen catalitzadors model, normalment nanopartícules suportades sobre òxids inorgànics, per tal d'esbrinar la naturalesa dels seus centres actius amb l'ajut de tècniques “operando” d'espectroscòpia i microscòpia que es duen a terme als laboratoris del grup, al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (Campus Diagonal-Besòs de la UPC) i al sincrotró ALBA. L'aplicació industrial està orientada a la preparació a mida de dispositius catalítics i a l'enginyeria de la reacció. Es treballa amb reactors de parets catalítiques, microreactors, reactors de membrana i amb tècniques d’impressió 3D. Es treballa en la producció catalítica i fotocatalítica d’hidrogen i combustibles sintètics, en l’eliminació de contaminants atmosfèrics (CO, VOC i sutge) i en la valorització de CO2.

R2EM - Resource Recovery and Environmental Management

El grup de Resource Recovery and Environmental Management (R2EM) centra la seva activitat en els problemes relacionats amb la recuperació dels recursos del flux de residus i la minimització del seu impacte ambiental seguint l'esquema d'economia circular. L'activitat investigadora de l'R2EM pretén desenvolupar solucions tecnològiques sostenibles que permetin la recuperació de recursos que promoguin solucions circulars en sectors com l'aigua, la mineria i la metal·lúrgia, la indústria química, la gestió de residus i les energies renovables. El grup també promou la simbiosi industrial com a estratègia per consolidar la circularitat entre i per als sectors rellevants de l'economia.

SAC - Sistemes Avançats de Control

SAC és un grup de recerca de temes relacionats amb la Supervisió, la Seguretat i el Control Automàtic de sistemes i infraestructures crítiques. Algunes de les activitats més rellevants del grup són:

 • Disseny de sistemes de diagnosis i control tolerants a fallades;

 • Disseny de controladors resilients i segurs;

 • Prognosis per estimar la salut dels sistemes i desenvolupar metodologies de manteniment predictiu;

 • Disseny de sistemes de control òptim i gestió optimitzada de la producció.