Grups

El CERTEC és un grup de recerca especialitzat en l'estudi del risc i la seguretat associats a l'ús de matèries perilloses. Fa recerca en l'àmbit de la modelització d'accidents a la indústria química i petroquímica (incendis, explosions i fuites de substàncies tòxiques), tant a nivell experimental com més recentment en modelització CFD. També fa recerca en l'àmbit de metodologies de quantificació del risc associat a processos industrials. Recentment ha iniciat el projecte PROSAFE (Smart Integration of Process Systems Engineering & Machine Learning for Improved Process Safety in Process Industries, del programa MARIE CURIE DOCTORAL NETWORKS, 2024-2027) en el qual s'incorpora  l'hidrogen com a cas d'estudi.

El grup està format per investigadors amb experiència complementària als camps de la fabricació, deformació, fatiga, fractura i caracterització de materials ceràmics, aliatges metal·lics i compostos inorgànics. Aquests coneixements adquirits, juntament amb la recerca combinant tècniques experimentals avançades i diferents enfocaments de caracterització ens permeten obtenir informació sobre els mecanismes fonamentals que governen les interaccions de l'hidrogen amb els materials, particularment en el que respecte a les propietats mecàniques i a les aplicacions d'enginyeria tals com l'emmagatzematge i transport d'hidrogen. En particular, en el camp de l'emmagatzematge d'hidrogen en hidrurs metàl·lics, el grup ha treballat en tècniques de severa deformació plàstica (SPD) per ECAP d'aliatges de magnesi. En el camp de les tecnologies de producció i usos de l’hidrogen, el grup té expertesa en la fabricació de components i caracterització electroquímica i mecànica de piles de combustible i electrolitzadors d’alta temperatura (SOFCs i SOECs). Actualment, treballa en la fabricació additiva de monòlits ceràmics per al reformat d’alcohols, i la determinació de les característiques microestructurals, i propietats electroquímiques i micromecàniques de SOFCs i SOECs. Aquestes activitats es duen a terme als laboratoris del grup i al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (Campus Diagonal-Besòs de la UPC). 

Des de l'any 2001, CITCEA-UPC forma part de la xarxa TECNIO, per identificar els centres de recerca i tecnologia més innovadors. L'any 2009 el CITCEA-UPC va ser reconegut oficialment per l'AGAUR (Agència de Gestió de la Universitat i de la Recerca de Catalunya) com a grup de recerca consolidat. 

CITCEA desenvolupa recerca i transferència de tecnologia en enginyeria elèctrica, electrònica de potencia, mecatrònica, generació renovable i sistemes elèctrics moderns. 

Actualment, el CITCEA-UPC està desenvolupant projectes en els àmbits següents:

El CREMIT és un grup de recerca vinculat al Laboratori de Motors Tèrmics, a la ETSEIB. Es tracta d'un laboratori fortament lligat al mon dels motors de combustió interna. Des de 2018 que es venen duent a terme activitats experimentals d'ús de hidrogen en motors convencionals, com a complement o substitutiu dels combustibles ordinaris, fonamentalment orientat a la reducció d'emissions i de CO2.

El CENTRE TECNOLÒGIC DE TRANSFERÈNCIA DE CALOR (CTTC UPC) és un grup de recerca i centre TECNIO reconegut internacionalment en l'àmbit de les energies renovables (CSP i CPVT), els sistemes i equips tèrmics (refrigeració, absorció i adsorció) i la Dinàmica de Fluids Computacional i la Transferència de Calor i Massa (CFD&HT). 

El grup ENMA pertany a diferents departaments de la UPC i és un dels grups de recerca d'INTEXTER. L'institut està reconegut com a centre de desenvolupament TECNIO de l'Agència per a la Competitivitat de les Empreses de la Generalitat de Catalunya.

Les principals línies d'investigació se centren en: 

Totes tenen, com a motor principal, l'economia circular. L'anàlisi del cicle de vida ambiental i social (eLCA i sLCA) i també del cicle de vida econòmic (LCC) s'utilitza com a eina per a la presa de decisions entre diferents solucions o alternatives tecnològiques i per avaluar la sostenibilitat dels projectes.

El vincle amb el CER-H2 es troba en la unió dels punts 2, 3 i 5. Aquestes tres línies uneixen el tractament d'aigües industrials del sector tèxtil a través de processos electroquímics que generen hidrogen com a subproducte (fins ara considerat un residu que s'allibera a l'atmosfera) que pot ser recuperat per a millorar la gestió energètica de la planta.

Grup de recent creació dedicat a la recerca bàsica en l'àmbit de la mecànica de fluids en general, a les aplicacions pràctiques derivades en enginyeria en particular, així com, en el desenvolupament i disseny d'equipaments, sistemes i màquines d'interès industrial.

El grup NEMEN centra la seva activitat en la preparació, caracterització i avaluació de catalitzadors per operar en fase heterogènia en reaccions d’interès fonamental i industrial en el camp de l'energia. Es dissenyen catalitzadors model, normalment nanopartícules suportades sobre òxids inorgànics, per tal d'esbrinar la naturalesa dels seus centres actius amb l'ajut de tècniques “operando” d'espectroscòpia i microscòpia que es duen a terme als laboratoris del grup, al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (Campus Diagonal-Besòs de la UPC) i al sincrotró ALBA. L'aplicació industrial està orientada a la preparació a mida de dispositius catalítics i a l'enginyeria de la reacció. Es treballa amb reactors de parets catalítiques, microreactors, reactors de membrana i amb tècniques d’impressió 3D. Es treballa en la producció catalítica i fotocatalítica d’hidrogen i combustibles sintètics, en l’eliminació de contaminants atmosfèrics (CO, VOC i sutge) i en la valorització de CO2.

El grup de Resource Recovery and Environmental Management (R2EM) centra la seva activitat en els problemes relacionats amb la recuperació dels recursos del flux de residus i la minimització del seu impacte ambiental seguint l'esquema d'economia circular. L'activitat investigadora de l'R2EM pretén desenvolupar solucions tecnològiques sostenibles que permetin la recuperació de recursos que promoguin solucions circulars en sectors com l'aigua, la mineria i la metal·lúrgia, la indústria química, la gestió de residus i les energies renovables. El grup també promou la simbiosi industrial com a estratègia per consolidar la circularitat entre i per als sectors rellevants de l'economia.

SAC és un grup de recerca de temes relacionats amb la Supervisió, la Seguretat i el Control Automàtic de sistemes i infraestructures crítiques. Algunes de les activitats més rellevants del grup són: