Línies de recerca

Producció d'hidrogen blau

Generalment, el procés de reformació amb vapor (steam reforming) implica dues reaccions: la descomposició dels hidrocarburs/alcohols amb vapor d'aigua per produir hidrogen (1) i la posterior reacció del monòxid de carboni amb aigua (water gas shift, WGS>) (2). Atès que els hidrocarburs/alcohols emprats provenen d'origen vegetal, el cicle de CO2 es pot considerar neutre, ja que, els vegetals tornaran a fixar aquest CO2 per produir més substrats. Altres processos són l'oxidació parcial i la reformació seca amb CO2, que ajuda a la descarbonització (3).

Producció d'hidrogen verd

Electròlisi (electrocatàlisi)

L'aigua es descompon en H2 i O2 mitjançant l'aplicació de corrent elèctric a la cel·la electroquímica.

Termòlisi

Aquest procés, també anomenat cicles termoquímics (thermochemical cycles, thermochemical looping) es basa en sèries de reaccions químiques consecutives on la suma total dona com a resultat la separació de l'aigua en H2 i O2, on la màxima temperatura de treball ha de ser inferior a la que requeriríem per descompondre l'aigua mitjançant exclusivament temperatura.

Fotocatàlisi

Es basa en el trencament de molècules d'aigua mitjançant l'acció d'un fotocatalitzador, que accelera la reacció química quan s'irradia amb llum d'una determinada longitud d'ona.

Fotoelectrocatàlisi

Es basa en la combinació de l'electròlisi i la fotocatàlisi per a la preparació de fotoelèctrodes que, idealment, puguin portar a terme la producció d'O2 i H2 a partir de molècules d'aigua aplicant un potencial molt inferior que els aplicats en l'electròlisi convencional, gràcies a la utilització de fotoànodes i/o fotocàtodes.

Descomposició d'amoníac

L'amoníac es presenta com una opció interessant per emmagatzemar H2, ja que és un compost químic que liqua a baixa pressió i té un elevat contingut d'hidrogen.

Emmagatzematge i distribució d'hidrogen

Hidrogen comprimit

Emmagatzematge en hidrurs metàl·lics

Liqüefacció a molt baixes temperatures

Transport i distribució d'hidrogen a través de conductes

Transport i distribució d'hidrogen per carretera

Usos de l'hidrogen com a combustible

Piles de combustible

Hidrogen com a font de calor

Emissions de l'hidrogen com a combustible en motors de combustió

Hidrogen per a la producció de productes i combustibles sintètics

L'hidrogen és una matèria primera per a la producció de productes i combustibles químics sintètics. El més interessant és aplicar el concepte d'economia circular a aquests processos.

Integració dels sistemes d'hidrogen amb la resta del sistema d'energia

Convertidors DC/DC per piles de combustible i electrolitzadors i onduladors per integració a xarxa/funcionament en illa

Xarxes i microxarxes d'energia amb hidrogen i generació d'electricitat renovable

Vehicles amb pila de combustible

Integració de l'hidrogen amb el sector de l'aigua i els residus

Economia i sostenibilitat de l'hidrogen

Sistemes de monitoratge i control per a les tecnologies de l'hidrogen

Modelització dinàmica i estimació de paràmetres

Diagnosi i prognosi

Sistema de control per a electrolitzadors, reformadors i piles de combustible

Gestió òptima d'energia en sistemes híbrids i xarxes d'energia amb hidrogen

Monitoratge